کاربرد کروماتوگرافی یونی در تشخیص یدید آب

September 2, 2022
آخرین مورد شرکت کاربرد کروماتوگرافی یونی در تشخیص یدید آب

کاربرد کروماتوگرافی یونی در تشخیص یدید آب

 

یدیدها ترکیبات یونی دوتایی حاوی ید در حالت اکسیداسیون -1 ظرفیتی هستند و الکترولیت هایی هستند که به راحتی در آب محلول هستند.ید یکی از اولین عناصری بود که به عنوان یک عنصر حیاتی شناخته شد و به مقدار بسیار کمی در آب های طبیعی یافت می شود.

کمبود ید می تواند باعث تیروئید بومی و کرتینیسم بومی شود که با تیرگی، میکروزومی، ناشنوایی، لال و فلج در درجات مختلف مشخص می شود.با این حال، زمانی که سطح یدید بیش از حد بالا باشد، می تواند باعث پرکاری تیروئید شود.بنابراین سطح یدید آب باید پایش شود و از استاندارد ملی فراتر نرود!

 

آخرین مورد شرکت کاربرد کروماتوگرافی یونی در تشخیص یدید آب  0